Zmluvy za Výskumný ústav vodného hospodárstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
98/ODB/2010/200/7380/2010 Ekotechnika s.r.o., Černošice Dodávka meracieho zar. - sondy 8 013 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 21.12.2010 25.01.2011 Dodanie, inštalácia, zaškolenie - Meracie zariadenie - sonda
45/ODB/2010/130/7234/2010 Ústav hydrológie SAV, Bratislava Hydrogeologické pomery 9 200 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.04.2010 31.07.2010
79/ODB/2010/130/6847/2010 UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava Zmluva o dielo 10 472 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 23.09.2010 23.10.2010 Vydanie 4 samostatných čísiel časopisu Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) v náklade 250 ks
175/DOD/2008/420/6948/2008 Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, Mýtna 23 Zmluva o poskytnutí prostriedkov 14 738 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.06.2008 31.12.2010 Vývoj a overovanie technológií pasívneho vzorkovania na monitorovanie emergentných a perzistentných organických znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. Náklady sú bez DPH
83/ODB/2010/310/7293/2010 AQ-BIOS s.r.o, Bratislava Zmluva o dielo 14 790 0 VUVH, Bratislava 16.09.2010 15.12.2010 Aktualizácia metodiky na hodnotenie ekologického stavu na základe rýb pre hodnotenie stavu povrchových vôd. Aktivity v zahraničných pracovných skupinách
93/INV/2010/130/2010 Hermes LabSystems s.r.o., Bratislava Dodanie Termocyklér pre PCR 14 937 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 19.10.2010 01.11.2010 Dodanie, inštalácia, zaškolenie pre obsluhu zariadenia:"Termocyklér pre PCR", model "QPCR System Stratagene Mx 3005P" od výrobcu Agilent Technologies, Inc
91/N/2006/224/2006 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15 094 0 MŽP SR, Bratislava 15.03.2006 Celkové ročné plnenie
61/DOD/2010/310/7394/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Rozbor pitných vôd 15 336 0 TVS a.s., Piešťany 01.06.2010 15.12.2010 Vykonávanie rozborov pitných vôd na rádiologické ukazovatele v súlade s Naradením vlády SR č. 354/2006 Z.z., celková objemová aktivita alfa, beta, radónu 222". Rámcová cena: pri počet vzoriek od 200 ks/rok a pri stanovení troch parametrov (alfa, beta, radón) 73,03 € za vzorku bez DPH. Náklady sú vypočítané podľa skutočnosti z r.2009
40/INV/2010/130/2010 EMITplus s.r.o., Bratislava Výmena riadiacej časti kalibr. vozíka 18 802 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 22.03.2010 22.09.2010 Výmena riadiacej časti na kalibračnom vozíku vodomerných vrtúľ
34/INV/2010/130/2010 SD-Služby s.r.o., Bratislaba Oprava kalibračnej trate 19 564 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 08.03.2010 08.08.2010 Oprava kalibračnej trate Kalibračného laboratória vodomerných meračov
50/ODB/2010/130/7234/2010 DHI Slovakia s.r.o., Bratislava Tvorba modelu záplavových území 23 952 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 14.06.2010 09.07.2010 Tvorba záplavového územia v digitálnom prostredí /GEODIS/ v rôznych hydrologických podmienkach pre prípadovú štúdiu Modra
130/I/2006/203/2006 Softip a.s., Banská Bystrica poskytnutie práv na používanie SW 28 804 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 17.05.2006 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu aplikačného programového vybavenia SOFTIP PROFIT
26/ODB/2010/130/7234/2010 FaxCopy a.s., Bratislava Dodávka keramického retenčného príst. 34 570 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 03.06.2010 26.08.2010
42/K/2010/120/7233/2010 SAŽP, Banská Bystrica Posilnenie povedomia podľa RSV 44 887 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.02.2010 31.12.2013
2/K/2009/420/6847/2009 Environmental Institute s.r.o., Koš Monitoring 111 337 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 24.03.2009 15.12.2010 Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd
217/DOD/2009/410/7218/2008 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 WANDA - nakladanie s odpadmi 120 000 0 Austrian Watervay Company, Vieden AT 29.10.2008 85 % financované z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013, 15 % financovanie zo ŠR SR
58/DOD/2010/330/7386/2009 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Zmluva o partnerstve 150 698 0 Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava 20.08.2009 01.01.2012 Projekt LIFE07 NAT/SK/0007/07 Aktivita E2: Hydrologický a hydrobiologický monitoring vo vybraných lokalitách ľavostrannej inundácie Dunaja v pravidelných intervaloch do 06/2013
41/K/2010/120/7233/2010 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 Spolupráca na LIFE08 INF/SK/000243 187 906 0 Daphne- Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava 01.01.2010 31.12.2013
018/2009/4.2/OPVaV/2009 Agentúra pre štrukturálne fondy MŠ SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP 269 511 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 30.09.2009 29.02.2012
46/2010/5.1//2010 MŽP SR, Bratislava Posilnenie povedomia podľa RSV 295 831 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 09.06.2010 31.12.2013