Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
89/2010-350-Z / 825/2010-350/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava, Starohájska 29 Zabezprečenie služieb poskytovateľom objednávateľovi, ktoré súvisia s realizáciou 2. etapy inovácie informačného systému Centrálna evidencia hospodárskych zvierat na hardvérovej, softvérovej a komunikačnej úrovni. 1 174 700 1 174 700 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.02.2010 31.08.2010
8/2008/S/060/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008 - organizačné zabezpečenie pavilónu "Slovensko - vidiecka krajina, pavilón M1" 140 203 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.2008 30.09.2008
91/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Analýza investičných potrieb poľnohospodárov v oblasti predaja z dvora v rámci opatrení 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 85 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.01.2009 31.07.2009
92/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 ,,Analýza investičných potrieb poľnohospodárov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam" 85 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.02.2009 15.07.2009
94/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 ,,Agroenvironmentálne indikátory - monitorovanie a hodnotenie efektívnosti agroenvironmentálnych opatrení" 49 610 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.04.2009 15.04.2010
96/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004 - 2006 648 550 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.05.2009 30.06.2010
97/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Vplyv opatrenia PRV - Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2008 43 055 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2009 31.12.2009
98/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre Ostatné znevýhodnené oblasti za rok 2008 65 565 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2009 31.12.2009
98/2010-320-Z/2010 BONBON Palace s. r. o., Bratislava, Tematínska 7 Zabezpečenie rokovania so zástupcami EK v súvislosti s problematikou implementácie nitrátovej smernice na Slovensku 655 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.05.2010 18.05.2010
99/2010-320-Z/2010 TJ Slávia STU, Bratislava, Májová 21, P.O. Box 10 Propagácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodných skokových jazdeckých pretekoch GRAND PRIX BRATISLAVA v roku 2010 17 731 17 731 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.04.2010 31.08.2010
9/2008/S/320/2008 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 Úprava práva a povinností zmluvných strán pri výrobe rozhlasovej relácie "Farrmár" 45 955 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
C0701103 MPSR/2007 Deloitte Audit, s.r.o., Bratislava, Apollo BC, Prievozská 2/B Technická pomoc MP SR pri zabezpečení výkonu certifikačných auditov PPA za finančné roky 2007,2008,2009 za účelom overenia pravdivosti, úplnosti a presnosti výdavkov z fondov EPZF a EPFRV 2 291 044 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.10.2007 31.01.2010
225/EK/08/2008 Zdenko Šlúch - TOBI, Banská Štiavnica, Križovatka 6 Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, Múzeum vo Svätom Antone - rok 2008 2 402 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2008
229/EK/07/2007 Zdenko Šlúch - TOBI, Banská Štiavnica, Križovatka 6 Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, Múzeum vo svätom Antone - rok 2007 2 338 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2007
206/PT/2009/2009 Zdenko Šlúch - TOBI, Banská Štiavnica, Križovatka 6 Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, Múzeum vo Svätom Antone - rok 2009 4 401 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2009
ZM98015/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Jarabina 262 310 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
ZM98016/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Kamienka 370 164 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
ZM98017/2010 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Lacková 78 126 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
ZM98019/1998 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Kolačkov 90 997 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
ZM98020/1998 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Nová Ľubovňa 168 352 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006