Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0240/ŠF/1141 01 0000 3 Združenie Poprad - Tatry Zhotovenie stavby "ŽSR,žst.Poprad - Tatry,výstavba podchodov a nástupísk" 33 922 226 0 Odbor investorský
706/2009 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/77 Ľubotín okresná hranica, zosuvy (km 28,850) 33 801 530 0 SSC 24.11.2008
32/2008 DOXX-stravné lístky, s. r. o. Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravných a nápojových poukážok predávajúceho 33 575 649 3 570 000 Slovenská pošta, a. s. 21.10.2008 21.10.2012
0PV/5/2008 MŠ VV a Š SR Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na ZŠ - K. OPV/5/2008 32 395 335 0 ÚIPŠ 01.12.2008 deň schválenia poslednej Následnej MS
827/6370/2007/07/07 Inžinierske stavby, a.s. I/67 Ždiar prieťah, oprava cesty v km 125,300-13,500 30 957 898 0 SSC 08.11.2007
SE-182-46/0VO-2009/2009 Hewlett-Packard Slovakia,s.r.o. Systém eTechnických preukazov, Technické preukazy s kontaktným čipom 30 214 019 0 Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 30.06.2011
UIA-28/143 LOBB Banská Bystrica, a. s. Modernizácie a predĺženie technickej životnosti rádiolokátora ST-68U v.č.087052 29 993 950 0 SEOPMZ/OdV 13.06.2008 28.02.2009
UIA-28/2213 Tectra, s. r. o., Levice Zariadenia projektu "Priama energia" 29 993 950 0 SEOPMZ/OdV 28.08.2008 30.10.2008
2008-132 MediaTech spol. s r.o.,Drieňová 34,821 02 Bratislava zmluva o dielo - dodávka IT BBI. 29 247 151 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 31.12.2008
71/2009 DITEC a.s. BA Dodávka RIS pre regionálne školstvo 26 554 850 1 224 862 UIPŠ 11.11.2009 31.03.2011
48/VZ/2009 ŽOS Trnava, a.s. Zmluva o dielo na modernizáciu vozňov Bdshmee ( r ) 26 026 679 0 ZSSK 25.08.2009 31.12.2012
UIA-1049-2006 Scientia, s. r. o., Bratislava Bezpečnostná doména v r. 2006 - 4. etapa 25 965 443 0 SEOPMZ/OdKIS 14.12.2006 18.12.2006
13/2003 Európska komisia, Brusel hnuteľné veci podľa prílohy č. 1 (preberací protokol) 24 811 291 0 Slovenský ústav technickej normalizácie suma je uvedená celková a to v SKK.
KaVSÚ-2-835-2009 MAGNA Rámcova dohoda na dodávku elektrickej energie 24 008 399 1 449 202 SEMaI 01.01.2010 31.12.2013
2230/2009 SLOVNAFT, a. s. Rámcová dohoda 23 800 000 1 771 910 Slovenská pošta, a. s. 30.08.2009 30.08.2013
6.10/08 Globe production, s.r.o. Zmluva o dielo 23 419 558 0 Slovenská agentúra pre cestovný ruch 18.07.2008 31.12.2008
ZML-1-8/2010-200/2010 MicroComp Computer Systém, s.r.o. Nitra Vytvorenie jednotného plne integrovaného informačného prostredia ŠÚ SR 23 053 490 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.08.2010
ZML-1-8/2010-200/2010 MicroComp Computer Systém, s.r.o. Nitra Vytvorenie jednotného plne integrovaného informačného prostredia ŠÚ SR 23 053 490 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.08.2010
ZML-3-45/2010-200 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 22 599 998 0 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 22.02.2010 31.01.2012
ZML-3-45/2010-200 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 22 599 998 0 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 22.02.2010 31.01.2012
SE-132-16/OVO-2007/2007 SIEMENS modifikácia informačného systému "integrované riešenia jednotných pracovísk" 22 452 747 0 SITB 27.01.2010
68/2009/17 Datalan a.s. Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledku Verejného obstarávania 22 240 414 0 UIPŠ 05.06.2009 31.12.2009
6350/06/06 C.M.R. Slovakia s.r.o. I/67 Tatranská Kotlina - Ždiar, zosuv 22 107 091 0 SSC 02.11.2006
164/2001 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 17/A Kúpna zmluva č. 37/2001- dodávka výpočtovej techniky 22 106 003 0 Ministerstvo školstva SR 28.08.2001
UIA-28/189 ProWeb Consulting, a. s., Košice Testovací server AVIS 22 081 045 0 SEOPMZ/OdKIS 21.07.2008 30.10.2008
VN-142-30-05-2008 PURO KLIMA , a.s.,Štěchovická č.2266/2, Praha 10 PRÁCE-Rekonštrukcia a prístavba chirurgického pavilónu ÚVN 21 987 542 1 221 530 VN SNP RK 30.05.2008 /+dodatky č.1-14/
44561/2009/2010 SEVITECH a.s., Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - (Operačný program informatizácia spoločnosti *) 21 943 156 0 MPSVR SR 03.03.2010 03.03.2012 * Finančné prostriedky sú viazané v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti na MF SR.
808009199 Kooperatíva, a.s., Bratislava Poistná zmluva na poistenie dráhových vozidiel 21 870 868 0 ZSSK 27.02.2009 28.02.2015
UIA-28-1006 VKÚ, a. s., Harmanec Kartografické, polygrafické služby, práce; koncepčné, tvorivé a spracov.služby 21 854 986 0 rad pre investície a akvizície MO 24.06.2008 10.12.2008
1943-2009 ViOn, a.s. Zmluva o vykonaní stavebných prác a zmluva o dielo - Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave - Reduta 21 567 417 7 432 950 Slovenská filharmónia 11.11.2009 31.12.2011