Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
107/2009/2009 Ing. Miroslav Kolesár - ASKOM, Limbach, SNP 54 Vykonávanie prác súvisiacich s údržbou, modifikáciou a tvorbou softvérového vybavenia odboru krízového riadenia MP SR 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.03.2009 31.12.2009
293/2009-320-Z/2010 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Realizácia propagačno-odbornej konferencie „Pôda – možnosti čerpania prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 dňa 04.05.2010 v priestoroch Obvodného úradu, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Banská Bystrica v počte 290 zúčastnených osôb, technického 11 900 11 900 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.04.2010 05.05.2010
10/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Veľký Slavkov 144 825 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.1998 31.12.2006
10/2008/S/320/2008 Obviam regio, Nitra, Vendelínska 8 Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov pre opatrenie ,,Obnova a rozvoj obcí". 38 237 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2008 31.03.2009
1117/06/2006 GEOKART Združenie geodetov, Prešov, Konštantínova 3 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Hencovce 189 951 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.03.2006 30.09.2010
11/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Mlynica 122 717 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
11/2008/S/320/2008 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Analýza legislatívy pre poskytovanie platieb v rámci osi II PRV SR 2007 - 2013 a zlepšenie systému správneho konania týkajúceho sa uvedených platieb" 78 409 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2008 30.06.2009
12/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Gánovce 37 709 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
107/2010-320-Z/2010 EuroKONZULT Slovakia n. o., Košice, Hraničná 2 ,,Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam programu Rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre ostatné aktivite in 11 900 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.04.2010 15.05.2010
13/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Hozelec 54 861 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
1/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Lučivná 213 828 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.09.1998 31.12.2006
1/1999/1999 EKOPED, ekologický a pedologický servis, Žilina Zmluva o dielo Vyšné Repaše 13 695 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 29.03.1999 30.11.2000
1/2006/MPRV SR/2006 LABOR, Bratislava, Krížna 52 Revízia Slovenských predmetových technických noriem STN 46 1010 Spoločné ustanovenia pre olejniny STN 46 2300 Časť 2: Semeno repky STN 46 2300 Časť 6: Semeno slnečnice 5 643 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 04.09.2006 31.12.2007
1/2008/MPRV SR/2008 LABOR, Bratislava, Krížna 52 Revízie noriem: STN 46 1011: 1988 Skúšanie obilovín. Časť 17 Stanovenie dusíka Časť 18 Stanovenie dusíkatých látok na základe Kjedahlovej metódy 1 992 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.11.2008 31.12.2008
1/2008/T/060/2008 SOFOS, s.r.o., Bratislava , Radničné nám.4 Kúpa výpočtovej techniky v rámci plánu rozvoja vidieka 2004-2006 14 951 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2008 01.07.2010
1/2009/MPRV SR/2009 LABOR, Bratislava, Krížna 52 Revízia predmetovej normy: STN 56 6610 Pivovarské slady 2 200 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.10.2009 31.12.2009
1/98/1998 URANPRES s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Klčov 4 385 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 30.11.1998
13098/2008/MPRV SR/2008 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 Vykonanie dohľadu nad subjektom s certifikovaným systémom manažérstva kvality 3 160 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.07.2008 09.11.2008
13/2008/S/320/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2008 31.03.2009
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt budovanie aktualizácia a údržba informačných nástrojov rezortu - Agrokatalóg, Agroregister, Agroportál, Agrofórum 5 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>