Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
28/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza kompatibility havarijných predpisov pre skupinu logistiky a skupinu spravodajstva s novými technickými prostriedkami určenými pre tieto skupiny, zosúladenie činnosti týchto dvoch skupín a príprava scenárov pre výcvik členov oboch skupín 9 958 0 ÚJD SR 26.05.2008 15.08.2008
13/2010 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (ďalej len MAAE) v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva Slovensk 10 000 10 000 ÚJD SR 13.07.2010 17.12.2010
03/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza kompatibility havarijných predpisov s novými technickými prostriedkami na podporu rozhodovania a implementácia nových poznatkov EÚ v oblasti hvarijného plánovania 10 290 0 ÚJD SR 19.03.2007 15.11.2007
12/2009 Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. Omega Info vyšehradská 33 851 06 Bratislava 5 Vyhľadávať, získavať a analyzovať výstupy vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú sledované MAAE v rámci INIS a zabezpečovať pre objednávateľa časť povinností, ktoré preňho vyplývajú z členstva SR v systéme INIS 10 470 0 ÚJD SR 08.04.2009 15.11.2009
9/2008 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Spracovanie nového dizajnu webovej stránky ÚJD SR na základe analýzy jej súčastného dizajnu a obsahu, a to najmä z hľadiska umožnenia prístupu čo najširšej verejnosti 10 655 0 ÚJD SR 09.04.2008 30.06.2008
28/2009 ACASE a.s. Čordákova 13 040023 Košice Dodaťinformačný systém CASE FIN,. 10 993 1 763 ÚJD SR 16.07.2009
19/2008 Jes Group a.s., Hrušovská 41, 821 07 Bratislava Výročná správa za rok 2007 11 613 0 ÚJD SR 13.05.2008 31.05.2008
27/2007 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12, 827 36 Bratislava Vykonať odbornú prípravu troch zamestnancov Objednávateľa - základný výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore jadrového zariadenia atómovej elektrárne v Mochovciach 11 618 0 ÚJD SR 10.08.2007 01.12.2007
13/2007 MaaM ADASO, s.r.o. Dukelská 339, 900 31 Stupava Revízia mapových podkladov pre opatrenie na ochranu obyvaťelstva v oblasti ohrozenia JZ na Slovensku a zhotovenie nových máp 11 618 0 ÚJD SR 07.06.2007 15.11.2007
30/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Analýza súčastného stavu expertného systému Web Hipre a doladenie systému na základe analýzy 11 618 0 ÚJD SR 24.06.2008 30.06.2008
55/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Výpočet zostatkového tepelného výkonu jednotlivých radionuklidov vyhoreného jadrového paliva reprezentatiívneho palivového súboru JE s VVER-440/v213 pre zvýšený teplený výkon reaktora 1471 MW. 11 856 0 ÚJD SR 14.11.2008 15.12.2008
18/2009 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislé právne posúdenie , analýza stavu a koncepcie budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody 11 900 0 ÚJD SR 30.04.2009 25.11.2009
2/2010 Black & White Legal, s.r.o., Františkánska 7, 917 01 Trnava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 11 900 5 950 ÚJD SR 22.02.2010 31.10.2010
22/2009 Prof. Ing Ladislav Starek, CSc., Šášovská 16, 851 01 Bratislava zhotoviteľ v prostredí Mathematica vyvinie lomovo mechanicky program na výpočet pravdepodobností únavovej iniciácie lomu, jeho rozvoja až po zastavenie trhliny alebo prelomenie steny potrubí jadrových zariadení 12 000 0 ÚJD SR 13.05.2009 30.10.2009
2/2009 Jes Group a.s., Hrušovská 41, 821 07 Bratislava Návrh a výroba Výročnej správy za rok 2008 12 054 0 ÚJD SR 04.03.2009 31.05.2009
36/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Vykonať analýzu teoretických a experimentálnych hodnôt vybraných parametrov AZ používaných pri hodnotení jadrovej bezpečnosti návrhov palivových vsádzok reaktorov VVER-440 12 350 0 ÚJD SR 05.11.2009 30.11.2009
6/2010 MSCompany s r. o. Gogoľova 18 852 02 bratislava Dodávka a montáž klimatizácie 12 497 0 ÚJD SR 14.05.2010 30.06.2010
3/2009 RELKO s.r.o., Račianska 75, P. O. Box 95, 830 08 Bratislava Zorganizovať kurz zamestnancov objednávateľa, ktorý bude venovaný spoľahlivostnej analýze ľudského činiteľa pre účely PSA. 12 947 0 ÚJD SR 06.02.2009 30.06.2009
10/2008 Advokátska kancelária Rakovský Bohunský, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava Nezávislé právne posúdenie , analýza stavu a koncepcie budovania nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody 13 233 0 ÚJD SR 09.04.2008 30.11.2008
29/2009 AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., 919 31 Jaslovské Bohunice Vypracovanie varianty aplikácie okruhovej dekontaminácie primárneho okruhu JE V-1 v súvislosti s koncepciou vyraďovania a úroňou kontaminácie vnútorných povrchov 13 566 0 ÚJD SR 16.07.2009 31.10.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>