Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
5/3/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Uverejnenie inzercie 13 090 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 28.02.2010
6/4/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Publicita projektu 6 664 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 28.02.2010
7/26/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Inzercia v printových, elektronických médiách a na internete 11 370 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.09.2009
8/25/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Štúdijné a propagačné materiály, publicita projektu( pozvánky, bannery) 19 945 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.09.2009
9/24/2009/2009/TSUP/2009 ADVERK, s.r.o., Bratislava, Papraďová Organizačno- technické zabezpečenie informačných seminárov 11 144 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.09.2009
83/513/1991/2007/MPRV SR/2007 Agentúra MVK s.r.o., Bratislava, Godrova Sociologický prieskum. 14 931 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 06.04.2007
124/21/2007-VUEPP/2007/VUEPP/2007 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Zhotovenie kapitoly- Diverzifikácia vidieckej ekonomiky 2 656 0 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 30.09.2007
95/30/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Organizačno- technické zabezpečenie školenia 19 820 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.12.2009
96/15/2009/S/320/2009/MPRV SR/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická Relizácia diela ,, Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013 ,, 36 000 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.12.2009
101/2009-320-Z /2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Organizačné zabezpečenie medzinárodného workshopu „prínos implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci vidieckej turistiky, agroturistiky, podnikov ekologického poľnohospodárstva, Leader, dopady a vplyv implementácie národných sietí rozvoja 4 100 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.07.2009 01.10.2009
13/2008/S/320/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2008 31.03.2009
166/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Prezentácia PRV SR 2007 - 2013 v rámci 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 konaného v dňoch 20. - 23. 08. 2009 v pavilóne M1 36 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.07.2009 31.12.2009
232/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Organizačno - technické zabezpečenie školenia potenciálnych MAS pre II výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 PRV SR 2007 - 2013 a poskytnutie konzultácií cieľovej skupiny školenia 19 820 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 02.11.2009 14.12.2009
278/2008-420/2008 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Projekt pozemkových úprav Čierna Lehota 475 613 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 31.08.2010 1075/2008
052/06/2006 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Zmluva o dielo Myslina 238 912 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 31.03.2010
21/2006/LMU/2006 AGRI-FUTURO spol. s.r.o., Sobrance, Michalovská 1 Prenájom špecializovaného stroja rezačka JOHN DEERE 7300 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 21.09.2006 24.09.2006
27/2007/2007 AGRI-FUTURO spol. s.r.o., Sobrance, Michalovská 1 Prenájom špecializovaného stroja JOHN DEERE 7300 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 25.09.2007 27.09.2007
64/006/2010/TSUP/2010 AGRION združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR, Rovinka Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.01.2010
240/2008/AIN/2008 Agripent, s.r.o., Bratislava, Líščie Nivy 12 Ubytovacie služby, stravovacie služby, prenájorn školiacich priestorov a prenájorn didaktickej techniky na základe písomnych objednávok objednávateľa 30 000 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 18.11.2008 31.12.2010
32/240/2008/AIN NR/2008 Agripent, s.r.o., Bratislava, Líščie Nivy 12 Poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom školiacich priestorov a didaktickej techniky. 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010