Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2136/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Organizačné zabezpečenie Školenia sekcie priamych podpôr PPA v otázke osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Nitre 6 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.04.2007 12.12.2007
26263/2007-920/2007 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 Dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 263 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 19.10.2007 08.07.2008
2829/2007-920/2007 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 Vypracovanie určených mapových výstupov a podkladov čerpajúcich z databázy zhotoviteľa pre potreby opatrení osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 16 265 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2007 22.01.2008
3181/2006-610/2006 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B Zmluva o dielo - vypracovanie nezávislého Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka pre programovacie obdobie 2007-2013 284 564 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.03.2006 ZLUVA KONČÍ ODOVZDANÍM PREDMETU ZMLUVY, NAJSKÔR VŠAK DO ŠTYROCH MESIACOV OD PODPÍSANIA ZMLUVY
3303/2007-920/2007 EKOTREND Slovakia, zväz ekologického poľnohospodárstva, Nitra, Farská 10 Vypracovanie, vydanie, distribúcia a prezentácia informačného letáku o ekologickom poľnohospodárstve a o jeho podpore cez agroenvironmentálne opatrenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 a možnostiach Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v náklade 30 000 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.07.2007 03.03.2008
3437/2007-920/2007 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Radlinského 27 Kompletné spracovanie informačnej brožúry o krížovom plnení po obsahovej i formálnej stránke vrátane textového a grafického spracovania návrhu a tlače. Pre potreby riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, platobnej agentúry a beneficientov 19 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.08.2007 29.02.2008
4726/2006-620/2006 CONNEXION, s.r.o., Bratislava, Dobrovského 3 Zabezpečenie Školenia riadiaceho orgánu a Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre 79 účastníkov v termíne 21.-22.9.2006 v hoteli Slovakia Trenčianske Teplice 9 293 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.08.2006 22.11.2006
5196/2008-620/2008 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 ,Ekonomika trvalo udržatelného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka SR 1 308 796 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 28.02.2010
5486/2006-620/2006 EKOTREND Slovakia, zväz ekologického poľnohospodárstva, Nitra, Farská 10 Zabezpečenie Dní ekologického poľnohospodárstva SR 2006 (29.9. – 16.10.2006) 31 700 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.09.2006 15.05.2007
5596/2005-610/2005 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo námestie 3 Vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 241 824 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.09.2005 25.06.2010
685/2007-610/2007 Česká zemědělská univerzita Praha, Praha, Kamýcká 129 Vypracovanie dokumentácie (oznámenie o strategickom dokumente, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a vyhodnotenie zaslaných pripomienok k správe) vyžadovanej v procese strategického environmentálneho hodnotenia návrhu Operačného progra 20 288 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2007 29.02.2008
6/2008/S/060/2008 EUBICO, s. r. o. , Košice, Gemerská 3 ,,Analýza dopadov implementovaných projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006" 297 204 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 30.11.2008
709/2008-910/2008 ERA, občianske združenie, Bratislava, Radarova 6 Preklad zo slovenského do anglického jazyka „Ex-post hodnotenie programu SAPARD v Slovenskej republike“ 15 800 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.02.2008 30.04.2008
EU/2006/01/2006 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Radlinského 27 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia 375 214 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.09.2006 30.11.2007
003-2010/2010 Tessmont s.r.o., Bratislava, Brnianska 33 Dodávka plastových okien, dverí + príslušenstva 2 136 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 22.02.2010 19.03.2010
018/2007/IVVL KE/2007 ŚEVT , a.s. Bratislava, Bratislava, Plynárenská 6 Dodanie tovaru podľa cenovej ponuky. 217 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 18.04.2007 30.06.2007
01/02/2002 TITAN-RAŠ s.r.o., Rovinka, 141 ,,Oprava strechy - SAKAO Rovinka" 16 432 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.12.2002
01/07/2007 Augustín Šelc EKOSTAV - stavebná firma, Rovinka, 248 ,,Rekonštrukcia 2 izbového bytu v prízemí budovy TSÚP" 10 293 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 22.05.2007
01/2001/2001 Ing. Arch.I.Boháč, Bratislava, Drieňová 34 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe: Administratívna budova AB/1 Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho, SKTC-106 v Rovinke 1 560 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.10.2001
01/2003/2003 Ing. Arch.I.Boháč, Bratislava, Drieňová 34 Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru na stavbe: Nadstavba administratívnej budovy AB/1 firmy Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106 6 971 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 30.04.2005