Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
9131091200-Z/03/2009 EG 321 s.r.o, Viničné Rámcová dohoda ako zmluva na poskytovanie neprioritných služieb kategórie 27 a podľa §3,odst.1 a2 z.25/2006 Z.z. 0 0 SIEA , Bratislava 27.07.2009 26.07.2013 SUMA stanovená realizačnou zmluvou
9/2006 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2007 ZMLUVA JE NA DOBU NEURČITÝ, SUMA NEUVEDENÁ
4600000426 CONCORDE spol. s r.o. Príkazná zmluva na poskytovanie poradenských služieb v oblasti poisťovníctva 0 0 MF SR 18.12.2007 20.10.2010
1318/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o prevode správy majektu štátu 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1317/2010 CBA Slovakia s.r.o., Lučenec, Dukelských hrdinov 2 Kúpna zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
ZML-1-28/2006-130/2006 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž 2 ks klimatizačných jendotiek YORK YKHB-36 do reprografie na Mieltičovej 3 v Bratislave 0 0 ŠÚ SR, Bratislava 28.11.2006 11.12.2006
1142/2010 Ing. Lucia Surmová, Trnava Poskytovanie služieb počas dní školských prázdnin 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1072/2010 Globe produkction, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Dohoda o ukončení rámcovej dohody na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby ÚV SR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.08.2010 KONIEC ZMLUVY NEUVEDENÝ
3/07 Unipap-veľkooobchod Trenčín Dodávka kopírovacieho papiera 0 0 KŠU v Trenčíne 02.05.2007 31.12.2007 Dodávka kopírovacieho papiera pre KŠÚ a CPPPaP
1098/2010 Jana Luptáková, Detva Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cesto 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
ZML-3-10/2007-KE/2007 Profit Real, s.r.o. Košice Prevádzka budovy na Werferovej ulici v Košiciach (upratovanie) 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.07.2007 276,51 za mesačný výkon správy + reálne platby za odber vody, el.energie, strážnu službu a opravy
ZML-3-10/2010-130/2010 Minerálne vody, a.s. Prešov Poskytnutie dodávok prírodnej pramenitej vody 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 01.04.2013 3,09/galón vody
ZML-3-11/2008-430/2008 Redy Tour, s.r.o. Bratislava Zabezpečenie leteniek a cestovných dokladov na ZPC zamestnancov úradu 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.05.2008 31.01.2011 125 000/rok
ZML-3-12/2009-200/2009 DIGMIA, s.r.o. Bratislava Realizácia prevádzky bezpečnej web lokality na prezentáciu výsledkov volieb 2009 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 11.03.2009 31.12.2010
ZML-3-12/2010-PO/2010 LINE-ar, s.r.o. Rakovec nad Ondavou Dodávka médií a poskytovaní služieb 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 738/rok
1093/2010 SKRIVÁNEK SLOVENSKO, s.r.o. , Žilina, Mariánske námestie č. 29/6 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.10.2010 20.10.2012 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
1096/2010 Ing. Marián Matusák, Košice Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cestovného ruchu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
ZML-3-13/2010-230/2010 Ing. Jozef Kováč, - ISM, Michaľany Poskytnutie podpory a servisné služby súvisiace s IT administrátorskou podporou na úrovni operačných systémov 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.04.2010 31.12.2010 2 000 / mesačne
ZML-3-14/2008-831/2008 EMM International, s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pozáručného servisu poplachového systému na hlásenie narušenia v objekte objednávateľa 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.11.2008 tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy
ZML-3-17/2009-230/2009 Datasystem Soft, spol. s.r.o. Bratislava Podpora a servisné služby vyššej úrovne na sotvérové produkty 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.05.2009 25.05.2010
1320/2010 RUSEKO, m.p. , Bratislava, Vývojová 8 Zmluva o dohľade nad objektom 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.08.2010 01.10.2010
ZML-3-18/2009-230/2009 Ing. Jozef Kováč - ISM, Michaľany Poskytnutie podpory a servisné služby súvisiace s IT administrátorskou podporou na úrovni operačných systémov 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.04.2009 13.04.2010
ZML-3-18/2010-200/2010 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.05.2010 20.06.2010
ZML-3-1/2007-410/2007 ORSIA, spol. s r.o. Ústí nad Orlící, ČR Upgrade aplikačného programového vybavenia pre pracoviská ŠÚ SR poskytujúce informačné služby 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.04.2007 14 344 plus ročný udržiavací paušál 1 157
ZML-3-20/2009-200/2009 JUDr. Peter Bianchim, advokátska kancelária BIANCHI, Bratislava Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a konzultácií 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.04.2009
13/10 Advokátska kancelária JUDr. D.Birošová, s.r.o Poskytovanie služieb právnej pomoci 0 0 KŠU v Trenčíne 13.04.2010 Na dobu trvania súdneho sporu.
Suma podľa rozsahu poskytnutých právnych služieb.
ZML-3-31/2009-130/2009 G4S Security Services, a.s. Bratislava Poskytnutie bezpečnostných služieb, ktorých predmetom je preprava finančných hotovostí 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.02.2010 89,25 mesačne
ZML-3-34/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.11.2009 30.11.2009
ZML-3-35/2006-220/2006 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie podpornej servisnej služby na systémy DC 2000, eDC2000 a generátor výstupov ku ktorým má zhotoviteľ autorské právo podľa zákona č. 618/2003 Z.z. 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.11.2006
ZML-3-39/2009-230/2009 ESET, spol. s r.o. Bratislava Poskytovanie licencie 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.01.2010