Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
672/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Rozšírenie agendy hospodárenia s vozovkami v informačnom systéme modelu cestnej siete 23 062 0 SSC 12.10.2009
676/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie IS MCS o technické podmienky MCS a metadatový portál pre ich správu 294 468 0 SSC 14.10.2009
677/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva - na používanie a ďalšie nakladanie s nasledovnými modulmi IS MCS: Metadátový portál IS MCS (ďalej len “licencia” alebo “program”), ktoré poskytovateľ nadobúdateľovi vyhotoví podľa zmluvy o dielo číslo ZSS260709 33 933 0 SSC 14.10.2009
711/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o agendu hospodárenia s mostami 480 555 0 SSC 28.10.2009
712/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva k ZoD na modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o agendu hospodárenia s mostami 48 052 0 SSC 28.10.2009
747/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Prevod vlastníckeho práva k rozmnoženine počítačových programov 144 243 0 SSC 12.11.2009
732/2010 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Údržba a servis IS MCS 1 072 843 0 SSC 22.06.2010
733/2010 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Poskytnutie práv - licencie - nadobúdateľovi na používanie a ďalšie nakladanie s modulmi IS MCS 0 0 SSC 22.06.2010
23/2100/2006 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Odplatné poskytnutie práv k softvérovým aplikáciám 4 046 714 0 SSC 04.12.2006
676/2000/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie IS MCS o technické podmienky a metadátový portál pre ich správu 294 468 0 SSC 14.10.2009
233/2008 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie ISMCS, Optimalizácia procesov automatizácia ageny hospodárenia s vozovkami 5 006 559 0 SSC 30.07.2010
03/2100/2007 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Údržba a servis IS MCS 7 512 245 0 SSC 28.02.2007
Z- 420/2009 ARDIS a.s. Žiar nad Hronom I/50 Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa, majetkovoprávna príprava stavby 25 469 0 SSC 16.04.2009
99/02/S/3 Ardos AZ, a.s. Ba Servisná zmluva Soroška 0 0 SSC 07.04.1999 jedn. cena
Z-24/2008 ARGUS Trenčín I/18 Liptovské Sliače - PD. 15 603 0 SSC 07.01.2008
701/6351/2008/ZNH-15/08 Archeologický ústav SAV I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, Privádzač II. etapa v km 0,0-1,3 ul. Obrancov mieru - ul. Škultétyho, úsek km 0,379-0,768 - výkon archeologický výskum 882 385 0 SSC 25.11.2008
38108 Asseco Solutions, a.s. Licenčná zmluva - informačný systém SPIN 0 0 SSC 01.01.2004
623/2010 ASTEX s. r. o. I/50, I/67,I/79 Vysprávky výtlkov vozoviek AC v KSK 142 146 0 SSC 19.04.2010
228/6370/2007/PPZ-3/07 ASTEX s. r. o. Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. triedy Košického samosprávneho kraja 0 0 SSC 13.04.2007 jedn. cena
594/2009 AUTO ROTOS - Rozbora, s.r.o. Ba Servis a opravy motorových vozidiel pre GR a IVSC BA 0 0 SSC 22.07.2009 jedn. cena