Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
6400/6431/42/2006 plat. ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/50 Trenčianské Mitice - zosuv, DSZ, DSP, AD, VP 19 742 0 SSC 15.10.2009
39/2008 CESTY NITRA, a.s. Nitra Cesta I/64 Topoľčany preložka,2.stavba,II.etapa 11 064 785 0 SSC 17.01.2008
676/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie IS MCS o technické podmienky MCS a metadatový portál pre ich správu 294 468 0 SSC 14.10.2009
677/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva - na používanie a ďalšie nakladanie s nasledovnými modulmi IS MCS: Metadátový portál IS MCS (ďalej len “licencia” alebo “program”), ktoré poskytovateľ nadobúdateľovi vyhotoví podľa zmluvy o dielo číslo ZSS260709 33 933 0 SSC 14.10.2009
682/2009 PRODOSING spol. s r.o. Výkon AD na stavbe I/73-024 Svidník most 6 297 0 SSC 16.10.2009
690/2009 Advokátska kancelária Laššák s.r.o. I/65 Kremnica - Kremnické Bane (majetkovoprávna príprava stavby) 0 0 SSC 25.08.2009
09058-001 SLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. I/59 Jelenec - núdzový záliv (II. a III. úsek - porealizačný GP) 11 864 0 SSC 14.07.2009
2009-102004 EUROSENSE s.r.o. Licencie na použitie farebných digitálnych ortofotomáp ( Eurosense) 253 298 0 SSC 26.10.2009
704/2009 Natur-net s.r.o. I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1) (odborný posudok navrhovanej činnosti) 3 000 0 SSC 27.10.2009
711/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o agendu hospodárenia s mostami 480 555 0 SSC 28.10.2009
712/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Licenčná zmluva k ZoD na modulárne rozšírenie Informačného systému modelu cestnej siete o agendu hospodárenia s mostami 48 052 0 SSC 28.10.2009
ZoD Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. TT Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa 6 501 803 0 SSC 27.02.2009
ZoD EKOM PLUS s.r.o. Cesta I/2 a III/0622 Sládkovičovo - križovatka 427 818 0 SSC 12.11.2009
747/2009 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Prevod vlastníckeho práva k rozmnoženine počítačových programov 144 243 0 SSC 12.11.2009
Z-202/6371/2009/ZNH-02/09 Národné lesnícke centrum-Výskumná stanica Zvolen I/67 Vernár T. Kotlina -monitoring vplyvu aplik. chem. posyp. materálu Solmag 0 0 SSC 27.02.2009
MZ-104/2007 Stavební geologie - Geotechnika,a.s. I/66 a I/59 Slovenská Ľupča - Korytnica, hr. kraja, (poskytnutie tech. pomoci ) 670 000 0 SSC 29.07.2007
ZoD HAKOM s.r.o. BECEP-neh.lokality,I/75Tvrdošovce,Jatov,Kolta, I/63 Komárno 105 655 0 SSC 08.12.2009
788/2009 EMIS s.r.o. Rozšírenie ESID System GIS v oblasti Mapové Okno ESID System 630 674 0 SSC 11.12.2009
797/2009 EMIS s.r.o. Zmluva o pskytovaní služieb v oblasti technickej podpory, srvisu a údržby softvéru ESID System 62 465 0 SSC 14.12.2009
798/2009 BUNG Slovensko, s.r.o. Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa-STD 705 611 0 SSC 17.12.2009