Zmluva č. 15/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2010
Dodávateľ:UNISTAV, s.r.o. , Prešov, Ku Surdoku 25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 301812/2009 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v platnom znení
Zmluvne dohodnutá čiastka:443 879,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:443 879,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove , Prešov, Tarasa Ševčenka č. 11

Prílohy