Zmluva č. 7/280/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/280/2008
Dodávateľ:JUDr. Jaroslav Ružička,PhD., advokát, Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička a CMS Cameron M
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predmet zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní poradenských služieb, tak ako sú špecifikované ďalej, poradcom Slovenskej republiky, zastúpenej prijímateľom, v súvislosti s projektami verejno-súkromného partnerstva, a
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 039 831,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 039 831,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:MDPT SR
Poznámka:Dodatkom č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka s primeraným použitím zákona č. 586/2003 Z. z . o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zo dňa 21.12.2007 (ďalej len \\\"Zmluva\\\")

boli ustanovené hodinové odmeny za poskytnuté poradenstvo pri plnení uzavretých koncesných zmlúv alebo priamych zmlúv s financujúcimi inštitúciami.

Prílohy