Zmluvy za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
180/210/2009 Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava Právne služby súvisiace s transformáciou SSC a vznikom NDS,a.s. 70 000 0 MDPT SR 05.11.2009
66/210/2009 Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava Právne služby súvisiace s transformáciou Slovenskej správy ciest a vznikom Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 160 000 0 MDPT SR 27.03.2009
410004671 Alianz - Slovenská poisťovňa,a.s., Bratislava poistenie admin. budovy MDPT SR 43 300 0 MDPT SR 01.01.2006
134/190/2010 ALINEL - Service,s.r.o., bratislava umývanie okien a presklených stien v admin. budove MDPT SR 29 990 29 990 MDPT SR 29.06.2010 31.12.2010
156/2700/2009 AM Sudop, spol. s r.o. Strečnianska 5 851 01 Bratislava predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa odborný posudok ekonomickej účasti štúdie realizovateľnosti v procese schvaľovania pre projekt prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave a jej jedn 25 200 29 988 MDPT SR
130/190/2010 ARES Provider,s.r.o.,Bratislava servis a oprava brán, dverí a rámp 29 990 29 990 MDPT SR 25.05.2010 31.12.2010
70/270/2010 ARPO s.r.o. Radničné námestie 3 902 01 Pezinok predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa činnosť - zabezpečenie Koordinačnej porady k projektom týkajúcich sa železničnej dopravy medzi RO a Prijímateľmi - RS Vadičov 11 007 0 MDPT SR 30.04.2010 celková cena je tvorená daňovým základom podliehajúcim 19% DPH (10 990 €) a daňovým základom podliehajúcim 0% DPH (17 €)
78/260/2009 B.M.A. spol. s r.o. Pluhová 41, 831 03 Bratislava Informačná kampaň o prechode na DVB-T 1 658 487 0 MDPT SR 18.05.2009 31.12.2012 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie realizácie prechodu na DVB-T; tým nie je dotknuté trvanie udelenej licencie podľa zmluvy, a to na celú dobu autorskoprávnej ochrany.
216/230/2009 Bc. Milan Kolenič - Multihead Design zemplínska 17 903 01 Senec Zabezpečenie wbhostingu v rámci poskytovania strojového času servera pripojeného k sieti internet v prospech objednávateľa. 99 0 MDPT SR
756/270/2006 Bratislavská teplárenská,a.s., Bratislava dodávka tepla pre admin. budovu MDPT SR 854 444 137 417 MDPT SR 01.05.2006
750/270/2006 BVS,a.s., Bratislava vodné,stočné a zrážkové vody pre admin. budovu MDPT SR 76 201 16 128 MDPT SR 01.05.2006
0000 Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Komplexné zabezpečenie podpory a údržby správy registratúry 123 760 0 MDPT SR 01.07.2010 30.06.2014 RK bez zverejnenia sa uskutočnilo na základe Sublicenčnej zmluvy na príslušnú platformu, na ktorú má MDPT SR nevýhradný, teritoriálny a časovo neobmedzený súhlas vlastníka licencie.
61/190/2007 Datalan, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava Predmetom je stanovenie základných podmienok pre dodávky výpočtovej techniky, jej minimálne množstvá, ceny a spôsob uzavierania a obsah čiastkových kupných zmlúv uzatvorených na základe tejto rámcovej dohody. 207 621 0 MDPT SR 18.04.2007 18.04.2011
43/270/2008 DIAMOND´S ELIOTTE s.r.o. & SYMBIOS AG Klenova 11 831 01 Bratislava predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce vo vypracovaní a predložení žiadostí pre účely získania finančnej pomoci z fondu TEN-T pre vypracovanie projektovej dokumentácie 29 875 0 MDPT SR 22.05.2008
548/SL Doprava a spoje - obč. združ. p. Tatiana Čorejová Dodanie príručky pre kombinovanú dopravu 0 2 500 MDPT SR 23.06.2010 22.11.2010 Objednávka na dodanie príručky pre kombinovanú dopravu
119/2700/2010 Dopravná agentúra DA SK, s.r.o., Hrachová 20, 821 05 Bratislava Poskytovanie služieb prepravy osôb objednávateľa podľa jeho potrieb. 25 126 29 900 MDPT SR 25.05.2010 31.12.2010
123/210/2007 EMIS, s.r.o., Česká 15, 831 03 Bratislava Informačný systém Estate Identification - ESID System 32 397 0 MDPT SR 03.09.2007 Suma v Sk 976000,- bez DPH prepočítaná konverzným kurzom
108/280/2010 ENPRO Consult, s. r. o. Bratislava Konzultačná a poradenská činnosť vo veci požiadaviek Európskej komisie, finančných inštitúcií a iných subjektov v súvislosti s posudzovaním vplyvov na životné prostredie, vrátane vplyvu na územia Natura 2000, počas prípravy a realizácie jednotlivých balík 25 0 MDPT SR 31.12.2010
161/280/2009 Ento, spol. s. r. o. Košice „Kontrola bezpečnosti práce počas realizácie stavby rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat, projekt PPP správy o výsledku realizovanej kontroly\\\" 30 0 MDPT SR 31.12.2010
58/280/2010 Ento, spol. s. r. o. Košice „Kontrola rozpracovanosti stavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové=, Višňové – Dubná Skala, Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, projekt PPP na úseku Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina a správy 30 0 MDPT SR 31.12.2010
1 2 3 4 5 6 >>