Zmluvy za Inštitút pre výskum práce a rodiny


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0000 Agentúra MVK s.r.o., Godrova 8, 814 07 Bratislava *Terénny zber údajov pre sondu rodičov s deťmi do 6 rokov 12 443 0 IVPR 04.12.2006 29.12.2006
0000 Agentúra pre výskum a sociálne analýzy s.r.o, Palisády 36, 811 06 Bratislava *Uplatňovanie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce, kolektívnych zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov v SR 13 278 0 IVPR 17.09.2008 30.10.2010
XVI-1-2006-2214 Agentúra pre výskum a sociálne analýzy s.r.o, Palisády 36, 811 06 Bratislava *Terénny zber údajov pre kvantitatívny reprezentatívny prieskum (Obťažovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku) 9 261 0 IVPR 04.10.2006 31.10.2006
1/2008 FOCUS s.r.o., Grosslingova 37, 811 09 Bratislava *Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchaného na ženách 15 919 0 IVPR 15.01.2008 05.03.2008
2/2008 FOCUS s.r.o., Grosslingova 37, 811 09 Bratislava *Názory populácie na násilie páchané na ženách 1 659 0 IVPR 16.01.0200 05.03.2008
11/2008 FOCUS s.r.o., Grosslingova 37, 811 09 Bratislava *Zisťovanie názorov obyvateľov SR na úroveň, štruktúru a funkciu životného minima 11 455 0 IVPR 17.06.2008 16.07.2008
0000 FOCUS s.r.o., Grosslingova 37, 811 09 Bratislava Terénny zber údajov pre kvantitatívny reprezentatívny prieskum (Omnibus - problém chudoby, sociálna politika) 3 476 0 IVPR 25.11.2009 22.12.2009
0000 FOCUS s.r.o., Grosslingova 37, 811 09 Bratislava Terénny zber údajov pre kvantitatívny reprezentatívny prieskum-žobranie 3950,8 3 951 0 IVPR 20.04.0201 30.05.2010
0000 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava 2 *Dodanie multifunkčného zariadenia Canon iRC 3200 a odkúpenie iRC 2100 4 108 0 IVPR 13.03.2007 13.03.2009
0000 TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava *Terénny zber údajov/Monitoring súčasného stavu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, informovanosti a ústretovosti zamestnávateľov k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím 7 604 0 IVPR 28.03.2007 30.06.2007
0000 TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava *Terénny zber údajov/Prieskum na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v SR zameraný na zisťovanie prístupu a podmienok Úradov PSVR ku klientom so zdravotným postihnutím, s osobitným dôrazom na klientov so zrakovým postihnutím 3 950 0 IVPR 28.05.2007 30.09.2007
0000 TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava *Terénny zber údajov/Stratégie zamestnávateľov uplatňované pri nábore kvalifikovaných pracovníkov a postoje zamestnávateľov k zamestnávaniu starších pracovníkov a znevýhodnených skupín na trhu práce 9 480 0 IVPR 26.03.2008 31.05.2008
0000 TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava *Terénny zber údajov/Analýza špecifík zamestnávania jednotlivých skupín ekonomicky aktívneho obyvateľstva vrátane identifikácie bariér v prístupe a návrate na trh práce 11 771 0 IVPR 25.07.2008 30.09.2008
0000 TNS SK s.r.o., Štefánikova 19, 814 94 Bratislava Terénny zber údajov/Identifikácia postojov zamestnaneckých štruktúr k vytváraniu podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 10 829 0 IVPR 16.12.2009 30.07.2010