Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01-102/06 ArcGEO, spol. s r.o. Dodávka programového vybavenia 972 932 0 ŠGÚDŠ 12.05.2005
09 05 SUB 10.1 Esprit s.r.o. Banská Štiavnica Vytvorenie GeoIS - II. etapa 355 420 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 07.12.2009 30.06.2014
07 08 SUB 46 Geologický ústav SAV Bratislava Informačný systém významných geologických lokalít 3 983 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 10.11.2008 30.06.2011
1/2010 Kupujúci : Forklift, s.r.o., Štúrova 44, Zvolen Odplatný prevod nehnuteľ.majetku v k.ú. Hliník nad Hronom 70 070 0 Predávajúci : SR v správe ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava 09.11.2010 Kúpna zmluva na odplatný prevod trvalo prebytočného nehnuteľného majetku štátu v k.ú. Hliník nad Hronom
SE-10-01-27-ZP-1-8 Linde Gas k.s. Zmluva na dodávky plynov 0 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 29.01.2010 31.01.2011
001/1.3MP/2009 Ministerstvo životného prostredia SR Poskytnutie NFP - Monitorovanie kvality podzemných vôd SR 1 300 950 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra 09.03.2009 30.06.2011
1/2009 ŠGÚDŠ Prenájom administratívnej budovy 0 0 Ministerstvo životného prostredia SR
10 10 231-200-2010 ŠGÚDŠ Výskum likvidácie CO2 pomocou odpadových materiálov z vybraných priemyselných odvetví 37 795 0 Slovenský hydrometeoorologický ústav Bratislava 01.09.2010 31.12.2010
16 10 051/2010/4.2/OPVaV ŠGÚDŠ Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK 917 577 0 Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ 11.10.2010 31.10.2012
18 10 256725 ŠGÚDŠ Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage 45 600 4 960 Generál riaditeľ EÚ Komisie -zastúpené BRGM Paríž 01.11.2010 30.11.2013
04 10 Zmluva o partnerstve 2CE124P3 ŠGÚDŠ Transboundary Geothermal Energy Resources of ...TRANSENERGY 706 597 0 MAFI Maďarsko 01.04.2010 31.03.2013
Kontrakt na rok 2011 ŠGÚDŠ Kontrakt 2011 na riešenie úloh a zabezpečenie povinností 2 678 966 0 MŽP SR 01.01.2011 31.12.2011
03 09 006/2009/2.2/OPVaV ŠGÚDŠ Výskum dopadov klimatic.zmeny na dostup. množ. podzem.vôd v SR a vytvorenie expert GIS 331 753 0 ASFEU MŠ,VaŠ SR 08.09.2009 31.03.2012
12 08 001/4.4/MP/2008 ŠGÚDŠ Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží 114 313 0 MŽP SR 18.09.2008 31.01.2011
Zmluva o nájme ŠGÚDŠ Prenájom služobného bytu 0 0 RNDr. Jozef Kordík 01.10.2010
2/2010 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava zabezpečenie ochrany majetku a osôb objednávateľa 6 0 SBS VONEM Group, s.r.o. 01.07.2010
04 09 007/2009/4.2/OPVaV Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Ekotechnológia vyhľadania a hodnotenia náhradných zdrojov pitných podzemných vôd, pilotné územie BSK 329 933 0 MŠ SR Agentúra MŠ SR pre štruk.fondy EÚ 08.09.2009 31.12.2011
SK-CZ-0112-09 05 10 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Podporný projekt na riešenie úlohy Environmentálny výskum a charakter. ekolog. záťaží ...Západ. Karpát : Jablunkov. brázda - Kysucké Beskydy 3 368 0 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Bratislava 23.03.2010 31.10.2011
26220220066 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva a partnerstve ISSOP 0 0 ESPRIT spol. s r.o. 23.03.2010
8/2009 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra nájom nebytových priestorov 0 0 ABONEX, s.r.o. 24.04.2009 28.02.2014