Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
040/1.2MP/2009 Sevroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "SČOV Žilina - intenzifikácia" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 29.12.2009
002/1.3MP/2009 SHMU - Slovenský hydrometeorologický ústav Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.03.2009
001/5.3MP/2009 Slovenská agentúra životného prostredia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupinami" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.07.2009
003/5.3MP/2009 Slovenská agentúra životného prostredia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Duch prírody - propagácia NATURA 2000" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
004/5.2MP/2009 Slovenská agentúra životného prostredia Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 03.07.2009
012/3.1MP/2009 Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Ekologická MHD v Trnave" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 29.12.2009
004/3.1MP/2009 Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Ekologizácia MHD v Banskej Bystrici" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
001/5.2-5.3MP/2009 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva "Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ""Rekonštrukcia historickej budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre environmentálne vzdelávanie"" " 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.06.2009
008/3.2MP/2009 Slovenský hydrometeorologický ústav Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16.07.2009
5611862381 SLOVNAFT, a.s. Zmluva o palivových kartách Zlatá a Strieborná spoločnosti SLOVNAFT 0 0 MŽP SR 16.05.2006 Dátum platnosti do: Zmluva na dobu neurčitú.
Suma v zmluve: Závisí od objemu litrov pohonných hmôt (ročne 50 000 litrov).
056/4.1MP/2009 SLUŽBA, m.p. Stropkov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto Stropkov a 24 obcí" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
108/2002/8.3 Stanislav Hilka - Autoservis Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 03.06.2002 Suma v zmluve: Spôsob výpočtu uvedený v zmluve
120/2004-8.3 Stanislav Mikulášek – SERVIS TELEKOS Servisná zmluva 0 0 MŽP SR 01.01.2005 Dátum platnosti do: Zmluva na dobu neurčitú.
Suma v zmluve: Závisí od servisných zásahov.
003/1.1MP/2009 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rimavské Brezovo - vodovod" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 15.07.2009
022/4.2MP/2009 Stredoslovenské kameňolomy, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Erson Recycling, s.r.o." 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11.12.2009
004/1.3MP/2009 SVP, š.p. - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality povrchových vôd v rokoch 2009 a 2010" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.04.2009
001/1.3MP/2009 ŠGÚDŠ - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 09.03.2009
109/2002/8.3 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s, Zmluva na opakujúce sa dodávky tovaru 0 0 MŽP SR 03.06.2002 Suma v zmluve: viď príloha č. 1
001/5.1.MP/2009 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky "Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ""Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1.etapa""" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 08.06.2009
001/5.1-5.2-5.3MP/2009 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>