Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Vytvorenie informačného systémua poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním, zaškolením a prevádzkou tohto systému pre elektronické služby katastra nehnuteľností. 0 0 16.09.2009 30.09.2012
Zmluva na poskytnutie služby ekonomického informačného systému SPIN 0 0
Zmluva o dielo - stavebné úpravy - SAZP Banská Štiavnica 0 0 12.01.2007 15.03.2007
Prevzatie, balenie kolkových známok, dodávka spotrebného materiálu, preprava kolkových známok, preprava finančnej hotovosti do centra spracovania a do peňažného ústavu. Dopĺňanie autormatického vydávača kolkových známok, spracovanie hotovosti z automatic 0 0 12.03.2010 31.03.2012
Zmluva o poskytovaní upratovacích a hygienických služieb 0 0 5,53.- EUR/ PRACOVNIK /HODINA
Zmluva o dielo a mandátna zmluva - činnosť technika požiarnej ochrany 0 0 12.01.2007 cennik v zmluve
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 11.01.2010 CENA ZA KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ PODANIE
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 0 0 20.01.2010 ODMENA ZA KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ PODANIE
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov 0 0 26.04.2007 PEVNÁ ODMENA DODÁVATEĽA 0,0% = 0,00 SK Z CELKOVÉHO OBJEMU ODOBRATÝCH A FAKTUROVANÝCH LÍSTKOV
Výučba jazyka 0 0 05.02.2007 14.12.2007 ZA KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA ZA DVA SEMESTRE
Zmluva o dielo - tlač propagačných materiálov v rámci prezentácie projektu NATURA 2000 0 0 03.12.2007 23.12.2007
Dodávka projektora, dodávka služieb nevyhnutných k zabezpečeniu záručného servisu, dodávka služieb a náhradných dielov nevyhnutných k zapezpečeniu pozáručného servisu 0 0 12.06.2010
Zmluva o poskytnutí služieb - technicko-organizačné zabezpečenie konferencie 0 0 09.11.2007 20.11.2007
Zabezpečenie výuky anglického jazyka pre zamestnancov ÚGKK SR 0 0 20.12.2006 30.06.2007 ZA HODINU - 45 MIN.
Zmluva na realizáciu jazykového vzdelávania 0 0 30.06.2009
Kúpna zmluva - farebný kopírovací stroj 0 0 28.11.2007 05.12.2007
Kúpna zmluva - premietacia technika v rámci propagácie NATURA 2000 0 0 29.11.2007 06.12.2007
Kúpna zmluva č. 03/2008/001 0 0
Kúpna zmluva - prezentačné predmety - NATURA 2000 0 0 26.10.2007 25.11.2007
Dodávka výpočtovej techniky 0 0 10.05.2010 28.06.2010
Dodanie diela 0 0 01.06.2007
Príkazná zmluva - zabezpečenie verejného obstarávania v rámci projektu Environmentálna škola 0 0 02.01.2007 01.02.2007
Zmluva č. 04/2009/UB o ubytovaní 0 0 30.06.2009 158,01.-EUR / MESIAC
Zmluva o dielo - urbanistická štúdia rieky Tisy - časť doprava 0 0 08.02.2007 28.02.2007
Úprava programu WRKN 0 0 17.05.2010 31.08.2010
Kúpna zmluva č. 03/20009/001 nákup zariadení výpočtovej techniky 0 0 20.05.2009
Zmluva o poskytnutí služieb - divadelné predstavenie na choduloch - Envirofilm 2007 0 0 04.05.2007 19.05.2007
Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo 0 0 31.08.2009
Zmluva o poskytnutí služieb - slávnostné ukončenie Envirofilmu 2007 0 0 18.05.2007 18.05.2007
POSKYTNUTIE BEZPECNOSTNYCH SLUZIEB 0 0 28.06.2007 30.06.2010 ZA HODINU