Zmluva č. 6/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2007
Dodávateľ:Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ, Prešov, Okružná č. 33
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 157,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 157,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Prešove, Prešov, Námestie mieru č. 3

Prílohy