Zmluva č. 22/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:22/2006
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o spolupráci č. 01/300/2006 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 z. č. 513/19991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 058,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 058,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy