Zmluva č. 03/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03/2007
Dodávateľ:prof.Ing. Jozef Bajla, PhD.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:995,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:995,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy