Zmluva č. 35/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:35/2009
Dodávateľ:PosAm, spol. s r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 746,88
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 746,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN

Prílohy