Zmluva č. 23/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:23/2007
Dodávateľ:Ing. Zuzana Nemečková, daňový poradca, osvedčenie 810/2006
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.)
Zmluvne dohodnutá čiastka:37 525,72
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:37 525,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy