Zmluva č. 31/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/2009
Dodávateľ:Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Certifikačný orgán CERTICOM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Licenčná zmluva č. 15090184 uzatvorená podľa § 508 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvne dohodnutá čiastka:132,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:132,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:132,00
Rezort:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Objednávateľ:SÚTN
Poznámka:hradené z vlastných zdrojov

Prílohy